STW-1001C

– Dùng cho các kết nối serial RS-232/RS-422/RS-485 và kết nối WiFi IEEE 802.11b/g/n với 1 ăng ten 2dBi
– NAUTILUS INFOTECH, Taiwan